Jsme insolvenční správci,
vždy stojící na vaší straně!

Co děláme jinak?

Z

Transparentnost

Nenecháváme si nic pro sebe. Nám můžete koukat do karet.

Z

Spolehlivost

Naše slovo platí. Budete si jistí, že pro vás děláme to nejlepší.

Z

Rychlost

Dnes obdržená koruna je víc, než stejná koruna zítra.

Z

Slušnost

I v náročných situacích jednáme citlivě a slušně.

Insolvenční právo je naše parketa!

M

Co můžete potkat jinde?

 1. Nepoctivý insolvenční správce.
 2. Dlužník je v důsledku kroků správce poškozen.
 3. Věřitelé dostanou málo, nebo nic.
N

Co potkáte u nás?

 1. Insolvenční správce je poctivý.
 2. Dlužník splatí maximum.
 3. Věřitelé jsou spokojení.
M

Co neděláme?

 1. Nejsme napojení na skupiny obchodníků s čímkoli.
 2. Neupřednostňujeme zájmy konkrétních věřitelů.
 3. Nepodléháme vlivům třetích osob.
 4. Neděláme fingovaná výběrová řízení „jen jako“ s předem dohodnutým vítězem.
 5. Nebereme úplatky a nedáváme úplatky.
N

Co děláme?

 1. Řešíme insolvence dlužníků rychle a transparentně.
 2. Kontrolujeme účetnictví dlužníků 5 let zpětně.
 3. Prodáváme majetky dlužníků s nejvyšším výnosem.
 4. Všem podáváme stejné informace, v rámci prodeje majetků děláme výběrová řízení zaměřená na obor.
 5. Postupujeme v souladu se zákony a morálkou.

Jak s námi spolupracovat?

Naše služby jsme schopni poskytovat v řízeních v nichž jsme byli do funkce insolvenčního správce ustanoveni soudem tzv. přímo, tedy při rozhodování o úpadku nebo tzv. převolbou, tedy odvoláním předchozího správce a ustanovení naší společnosti Česká insolvenční v.o.s. do funkce insolvenčního správce. Toto odvolání a novou volbu insolvenčního správce provádí schůze věřitelů.

Možnost ustanovení naší společnosti je nejlépe s naší společností předem projednat, i když to není podmínkou tohoto postupu. Máme zájem o ustanovování do funkce insolvenčního správce zejména tam kde panuje nespokojenost s výkonem funkce soudem ustanoveného správce. Dlouhodobě se snažíme o zlepšení pověsti insolvenčních správců u široké veřejnosti. Pokud jsme tímto způsobem ustanovení do funkce insolvenčního správce, vždy se snažíme o férovou dohodu ohledně odměny a nákladů s odvolaným správcem. Preferujeme možnost předchozí dohody ohledně postupu směřujícího k našemu ustanovení do funkce insolvenčního správce.

Zde uvádíme zákonná ustanovení insolvenčního zákona, která upravují výše zmiňovaný postup ustanovování nového správce:

Dle ust. § 29 odst. 1 insolvenčního zákona: „Na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce. O odvolání insolvenčního správce, kterým byla v rámci reorganizace povolené podle § 148 odst. 2 insolvenčním soudem ustanovena osoba určená v předloženém reorganizačním plánu podle § 25 odst. 1, a o ustanovení nového insolvenčního správce se mohou věřitelé usnést také na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přeměně reorganizace v konkurs. Toto usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek, kteří mají právo hlasovat. Je-li způsobem řešení úpadku oddlužení, je toto usnesení přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle výše (§ 49 odst. 1) zároveň činí nadpoloviční většinu přihlášených pohledávek.

Dle ust. § 31 odst. 2 insolvenčního zákona: Insolvenčního správce ustanoveného postupem podle § 29 odst. 1 až 3 insolvenční soud odvolá z funkce i tehdy, požádá-li o to do 3 dnů poté, co se o svém ustanovení dozvěděl; to neplatí, jestliže insolvenční správce se svým ustanovením předem souhlasil.

Napište nám ještě dnes!